اعداد اصلی و ترتیبی

Ordinal and cardinal numbers

 

اعداد اصلی (cardinal) همان اعداد معمولی هستند. اعداد ترتیبی (Ordinal) اعدادی مانند اول، دوم، سوم، و .... هستند. به غیر از چند استثناء . . .

برای ساختن عدد ترتیبی به آخر عدد th اضافه می‌‌‌‌کنیم. (در عدد یک از st – در عدد دو از nd و در عدد 3 از rd استفاده می‌شود.)

3rd = third

2nd = second

1st = first

6th = sixth

5th = fifth

4th = fourth

9th = ninth

8th = eighth

7th = seventh

 

12th = twelfth

11th = eleventh

10th = tenth

25th = twenty-fifth

21st = twenty-first

20th = twentieth

99th = ninety-ninth

90th= ninetieth

80th = eightieth

پس به طور کلی عدد هر چه باشد آن را می خوانیم و به آخرین عدد st, nd, rd  یا  th اضافه  می‌کنیم.

 

طرز گفتن روز و ماه و سال

مرسوم‌ترین روش برای گفتن سال، گفتن اعداد به صورت دو تایی است. یعنی به سال 1920 گفته می‌شود:

1000 = One thousand

999 = Nine ninety-nine

235 =  Two thirty-five

1901 = Nineteen oh-one

1900 = Nineteen hundred

1225 = Twelve twenty-five

2000 = Two thousand or Twenty hundred

1999 = Nineteen ninety-nine

1919 = Nineteen nineteen

 

اعداد کسری و اعشاری - Fractions and decimals

اعداد کسری

برای بیان اعداد کسری معمولا صورت کسر را معمولی و مخرج کسر را ترتیبی می‌خوانیم:

1/8 = one-eighth

1/10 or 0.1 = one-tenth

1/16 = one-sixteenth

3/10 0.3 = three-tenths

¼ = one-quarter (British) or one-fourth (American)

2/10 0.2 = two-tenths

5/8 = five-eighths

 3/8 = three-eighths

1/3 = one-third

 

گاهی اوقات ممکن است از کلمه‌ی over  به معنای روی هم استفاده شود. مثلا برای 8/2 گفته شود: eight over two . (بیشتر در انگلیسی بریتانیا)

 

اعداد اعشاری

در اعداد اعشاری معمولا به جای ممیز از کلمه‌ی point استفاده می‌شود و به جای عدد صفر از zero یاnaught استتفاده می‌شود و اعداد بعد از ممیز، یکی یکی خوانده می‌شوند. ) ممکن است در گفتارهای غیر رسمی به جای صفر o گفته شود)

0 .002 = "point zero zero two", "point o o two", "nought point zero zero two", etc.

0.5 = naught point five (US: zero point five)

3.375 = three point three seven five

99.3 = ninety- nine point three

13.75 = thirteen point seven five

3.1416 = three point one four one six

 

بیان اعداد در زبان انگلیسی

1. ابتدا از یک تا 20

One/ two / three/ four/ five/ six/ seven/ eight/ nine/ ten/ eleven/ twelve/ thirteen/ fourteen/ fifteen/ sixteen/ seventeen/ eighteen/ nineteen/ twenty

2. ده تا 100

Ten/ twenty/ thirty/ fifty/ fifty/ sixty/ seventy/ eighty/ ninety/ hundred

اکنون برای گفتن اعداد از یک تا 100 مشکلی نداریم. برای مثال اگر عدد 22 را بخواهیم بیان کنیم، می‌گوییم: twenty two یا 71 می‌شود: seventy one. پس هر عددی را که بخواهیم بیان کنیم اول دهگان آن را می‌گوییم و بلافاصله یکان آن را اضافه می‌کنیم.

3. اعداد بین 100 تا 1000

One hundred/ two hundred/ three hundred/ four hundred ….. one thousand

باید توجه داشته باشیم که به hundred )100) یا thousand (1000) نباید s جمع اضافه کنیم.

4. اعداد 1000 تا 1000000

هر تعداد 1000 وجود داشته باشد را اول می گوییم و سپس کلمه‌ی thousand  را می‌آوریم.

1000 = one thousand

2000 = two thousand

20,000 = twenty thousand

30,000 = thirty thousand

85,000 = eighty-five thousand

999,000 = nine hundred and ninety-nine thousand (British English)

nine hundred ninety-nine thousand (American English)

1,000,000 = one million

در انگلیسی بریتانیا بین اعداد از کلمه‌ی and استفاده می‌شود اما در انگلیسی امریکا از این کلمه استفاده نمی‌شود.

325 = three hundred and twenty-five (UK)

325 = three hundred twenty-five (US)

719 = seven hundred and nineteen (UK)

719 = seven hundred nineteen (US)

3,077 = three thousand and seventy-seven (UK)

3,077 = three thousand seventy-seven (US)

توجه: بعد از هزارگان یک ویرگول برای جدا کردن گذاشته می‌شود.

5. بیشتر از یک میلیون:

1000,000 = one million

1,000,000,000 = one billion (US) one milliard (UK)

1,000,000,000,000 = one trillion (US) one billion (UK)

1,000,000,000,000,000 = one quadrillion (US) one billiard (UK)

در گفتارهای غیرسمی و دوستانه ممکن است اعداد جور دیگری گفته شوند. مثلا به جای صفر oh گفته شود. بخصوص در گفتن شماره های خیابانها، منازل یا اتوبوسها.

101 = "One-oh-one."

109 = "One-oh-nine."

110 = "One-ten." or  "One-one-oh." 

208 = "Two-oh-eight."

334 = "Three-thirty-four." Or "Three-three- four.

بیان روز و ماه

هرچند از روشهای مختلفی برای بیان تقویم استفاده می‌شود اما می‌توان معمولترین آنها را به این ترتیب ذکر کرد:

1. درانگلیسی بریتانیایی معمولا روز قبل از ماه می‌آید و روز به صورت ترتیبی بیان می‌شود:

The 1st of October 1984

The first of January 2005

The 25th of January 2005

گاهی the  و of حذف می‌شوند:

25th January 2005

ممکن است ترتیبی بودن (th) هم حذف شود:

 25 January 2005

2. در انگلیسی امریکایی معمولا روز بعد از ماه می‌آید:

September 4, 1990 (read "September four(th), nineteen ninety")

June 10, 1969 (June ten(th), nineteen sixty-nine")

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.