علائم ریاضی به انگلیسی

1) plus +

Two plus three is five . (2+3=5)

2) minus -

می خوانیم  { ماینس }

Six minus four is two. (6 – 4=2)

3) multiplied by ×

می خوانیم{ مالتی پلاید بای }

Two multiplied by three is six. (2×3=6)

3) divided by ÷

می خوانیم { دیوایدد بای }

Thirty six divided by 4 is 9.  (36÷4=9)

5) equal / is =

Two plus three equals / is  five. (2+3=5)

6) per cent/percent %

توضیح :  استرس (آوای بلند) روی c قرار می گیرد.  s  جمع نمی گیرد.

Ninety percent (90%) of the people who work here are men

It is often stated that we use only 10 per cent of our brain

اصطلاح : کاملا one/a  hundred percent  =  completely

I agree with you a hundred percent

7) three squared 3²

می خوانیم { اسکو  ‚ار }

Four squared is 16. (4² = 16)

8) 5³  five cubed 

می خوانیم { کیوب }

Two cubed is 8 / The cube of 2 is 8

9) power

توضیح : توان در ریاضی

 Three to the power of two is 9. (3²=9)

 (4³=64)   Four to the power of three is 64

10) √  square root

توضیح : جذر

The square root of 64 is 8

11) cube root

توضیح : ریشه سوم 

 The cube root of 64 is 4

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.